സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്
ആദ്യം ശ്ലോകങ്ങളിലെ പദങ്ങളെ ഓരോന്നായി പിരിച്ച് എഴുതുന്നു. പിന്നീട് അവയുടെ അന്തലിംഗവിഭക്തികൾ നോക്കുന്നു. അവയ്ക്കനുസരിച്ച് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്നു. ഇതിനെ ആണ് അന്വയം എന്നു പറയുന്നത്.

അന്വയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം എഴുതി അന്വയാർത്ഥം മനസിലാക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം സാരാംശം മനസിലാക്കുന്നു

പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. ശബ്ദം എന്നത് ഏതു സ്വരത്തിലോ വ്യഞ്ജനത്തിലൊ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് 'അ' കാരാന്തം 'ഇ' കാരാന്തം 'സ'കാരാന്തം ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുപലതും ഉണ്ട് കേട്ടൊ
ലിംഗം മൂന്നു തരത്തില്പറയുന്നു പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം, നപുംസകലിംഗം.
വിഭക്തികൾ ഏഴെണ്ണം പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി, ഷഷ്ഠി,സപ്തമി എന്നു. രാമൻ രാമനെ രാമനോട് രാമനായിക്കൊണ്ട്, രാമനാൽ രാമന്റെ, രാമനിൽ എന്ന് ഏഴെണ്ണവും പോരാതെ ഹേ രാമാ എന്നു വിളിക്കുന്ന സംബോധനപ്രഥമയും ഉണ്ട്.

വചനങ്ങൾ മൂന്ന് ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം ഇപ്രകാരം

ഇതിലെ അന്തം , ലിംഗം, വിഭക്തി, വചനം എന്നിവയാണ് ഓരോ പദത്തിന്റെയും നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അ പു പ്ര ഏ പോലെ ഉള്ള സൂത്രം അ - അകാരാന്തം , പു - പുല്ലിംഗം, പ്ര - പ്രഥമ, ഏ - ഏകവചനം. ആ സ്ത്രീ ഷ ബ - ആകാരാന്തം സ്ത്രീലിംഗം ഷഷ്ഠി ബഹുവചനം
അ എന്നു മാത്രം ബ്രാകറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവ്യയം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്. ക്രിയാപദങ്ങളായ ലകാരങ്ങൾ (പത്ത് ലകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് ലട് , ലിട് , ലുട്, ലങ്ങ് , ലിങ്ങ്, ലുങ്ങ്,ലോട്,ലൃട്,ലൃങ്ങ്, ആശിഷ് ലിങ്ങ് ഇപ്രകാരം അവ്വയും പരസ്മൈപദം/ ആത്മനേപദം എന്ന വിഭാഗവും, പ്രഥമപുരുഷൻ, മദ്ധ്യമപുരുഷൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന വിഭാഗവും കൂടിയ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ക്രിയാപദങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതുന്ന ലട് പ പ്ര പു ഏ തുടങ്ങിയവ അതായത് ലട് പരസ്മൈപദം പ്രഥമപുരുഷൻ ഏകവചനം

ക്രി വി എന്നത് ക്രിയാവിശേഷണം

Wednesday, June 6, 2012

4-68-69

68
മധുവ്രതാനാം ധ്വനിഭിര്‍മ്മനോജ്ഞൈഃ
വാചാലയന്തീ വലയം ദിശാനാം
പ്രസൂനവൃഷ്ടിസ്സുരസിദ്ധമുക്താ
പപാതമൗലൗ പരമസ്യ പുംസഃ

മനോജ്ഞൈഃ (അ പു തൃ ബ) മനോജ്ഞങ്ങളായ
മധുവ്രതാനാം (അ പു, ഷ ബ) വണ്ടുകളുടെ
ധ്വനിഭിഃ (ഇ പു തൃ ബ) ധ്വനികളാല്‍
ദിശാനാം (ആ സ്ത്രീ ഷ ബ) ദിശകളുടെ
വലയം ( അ ന ദ്വി ഏ)വലയത്തെ
വാചാലയന്തീ (ഈ സ്ത്രീ പ്ര ഏ) വാചാലമാക്കുന്ന -മുഖരിതമാക്കുന്ന
സുരസിദ്ധമുക്താ (ആ സ്ത്രീ പ്ര ഏ) സുരന്മാരും സിദ്ധന്മാരും മുക്തമാക്കിയ - വര്‍ഷിച്ച
പ്രസൂനവൃഷ്ടിഃ (ഇ സ്ത്രീ പ്ര ഏ) പുഷ്പവൃഷ്ടി
പരമസ്യ (അ പു ഷ ഏ) പരമനായിരിക്കുന്ന
പുംസഃ (സ പു ഷ ഏ) പുരുഷന്റെ
മൗലൗ (ഇ പു സ ഏ) മൗലിയില്‍
പപാത (ലിട്‌ പ പ്രപു ഏ) പതിച്ചു

മനോഹരങ്ങളായ വണ്ടുകളുടെ ശബ്ദത്താല്‍ ദിക്കുകളെ മുഖരിതമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ സുരസിദ്ധന്മാരാല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട പുഷ്പവൃഷ്ടി കൃഷ്ണന്റെ തലയില്‍ പതിച്ചു

69

അവര്‍ഷി കേനായമദൃഷ്ടപൂര്‍വഃ
പ്രസൂനരാശീസ്തവ മൂര്‍ദ്ധനീതി
പൃഷ്ടൊ വിഹസ്യാഥ വിഭുസ്സഹായാന്‍
ജ്ഞാനം ഭവദ്ഭ്യോപി കഥം മമേതി

അദൃഷ്ടപൂര്‍വഃ (അ പു പ്ര ഏ) മുന്‍പു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ
അയം (ഇദംശബ്ദം പു പ്ര ഏ) ഈ
പ്രസൂനരാശിഃ (ഇ പു പ്ര ഏ) പുഷ്പസമൂഹം
തവ (യുഷ്മഛ ഷ ഏ) നിന്റെ
മൂര്‍ദ്ധനി (ന പു സ ഏ) മൂര്‍ദ്ധാവില്‍
കേന (കിംശബ്ദം പു തൃ ഏ) ആരാല്‍
അവര്‍ഷി (ലുങ്ങ്‌ ആ പ്രപു ഏ) വര്‍ഷിക്കപ്പെട്ടു
ഇതി (അ) എന്ന്
പൃഷ്ടഃ (അ പു പ്ര ഏ) ചോദിക്കപ്പെട്ട
വിഭുഃ (ഉ പു പ്ര ഏ) ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
വിഹസ്യ (ല്യ അ) ചിരിച്ചിട്ട്‌
സഹായാന്‍ (അ പു ദ്വി ബ) കൂട്ടുകാരോട്‌
മമ (അസ്മഛ ഷ ഏ) എനിക്ക്‌
ഭവദ്ഭ്യഃ (ത പു പ ബ), അപി (അ) നിങ്ങളെക്കാളും കൂടൂതല്‍
ജ്ഞാനം (അ ന പ്ര ഏ) അറിവ്‌
കഥം (അ) എങ്ങനെ

(ഭവേത്‌ ഇതി ആഹ ) ഉണ്ടാകും എന്നു ചോദിച്ചു)

4 comments:

 1. അ പു തൃ ബ, ആ സ്ത്രീ ഷ ബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലെന്താ? അർത്ഥം വിശദമായിത്തന്നെ വേണം.

  ReplyDelete
 2. ആൾരൂപൻ ജി

  സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്
  ആദ്യം ശ്ലോകങ്ങളിലെ പദങ്ങളെ ഓരോന്നായി പിരിച്ച് എഴുതുന്നു. പിന്നീട് അവയുടെ അന്തലിംഗവിഭക്തികൾ നോക്കുന്നു. അവയ്ക്കനുസരിച്ച് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്നു. ഇതിനെ ആണ് അന്വയം എന്നു പറയുന്നത്.

  അന്വയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം എഴുതി അന്വയാർത്ഥം മനസിലാക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം സാരാംശം മനസിലാക്കുന്നു

  പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. ശബ്ദം എന്നത് ഏതു സ്വരത്തിലോ വ്യഞ്ജനത്തിലൊ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് 'അ' കാരാന്തം 'ഇ' കാരാന്തം 'സ'കാരാന്തം ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുപലതും ഉണ്ട് കേട്ടൊ
  ലിംഗം മൂന്നു തരത്തില്പറയുന്നു പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം, നപുംസകലിംഗം.
  വിഭക്തികൾ ഏഴെണ്ണം പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി, ഷഷ്ഠി,സപ്തമി എന്നു. രാമൻ രാമനെ രാമനോട് രാമനായിക്കൊണ്ട്, രാമനാൽ രാമന്റെ, രാമനിൽ എന്ന് ഏഴെണ്ണവും പോരാതെ ഹേ രാമാ എന്നു വിളിക്കുന്ന സംബോധനപ്രഥമയും ഉണ്ട്.

  വചനങ്ങൾ മൂന്ന് ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം ഇപ്രകാരം

  ഇതിലെ അന്തം , ലിംഗം, വിഭക്തി, വചനം എന്നിവയാണ് ഓരോ പദത്തിന്റെയും നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അ പു പ്ര ഏ പോലെ ഉള്ള സൂത്രം അ - അകാരാന്തം , പു - പുല്ലിംഗം, പ്ര - പ്രഥമ, ഏ - ഏകവചനം. ആ സ്ത്രീ ഷ ബ - ആകാരാന്തം സ്ത്രീലിംഗം ഷഷ്ഠി ബഹുവചനം

  ReplyDelete
 3. കടുകട്ടിയണേ...

  ReplyDelete
 4. എന്റെ പഥികാ

  അവസാനം അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മാത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ലെ സിമ്പിള്‍

  ഒരു പാടും ഇല്ല
  ഹ ഹ ഹ :)

  ReplyDelete